Γενικοί Όροι Συμμετοχής  

 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους, πριν εγγραφείτε σε ένα από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του γραφείου μας προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων Συμμετοχής. 

 

Για την συμμετοχή σας στο ταξίδι, απαραίτητη προϋπόθεση η λήξη των διαβατηρίων να είναι μεγαλύτερη των 6 μηνών από την ημέρα αναχώρησης. 

 

Η κράτηση γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής εντός 24ωρών η οποία ορίζεται σε 40% € ανά κράτηση. Αν δεν δοθεί προκαταβολή, η κράτηση θεωρείται άκυρη. Η επιβεβαίωση της κράτησης γίνεται εντός 48 ωρών.  

 

Για να γίνει κράτηση, πρέπει να αποστείλετε καθαρή φωτοτυπία του διαβατηρίου του πελάτη. Σε περίπτωση που δεν την αποστείλετε, οποιοδήποτε λάθος στο όνομα του εισιτηρίου επιβαρύνει εσάς. Ο έλεγχος της ισχύς του διαβατηρίου είναι ευθύνη του ταξιδιώτη.  

 

Ο πελάτης θα πρέπει εγγράφως (με email) να ζητεί κράτηση για το πακέτο που τον ενδιαφέρει, το δε γραφείο μας οφείλει και αυτό εγγράφως να απαντήσει γνωστοποιώντας το αναλυτικό πρόγραμμα με τα ξενοδοχεία επιλογής και τις υπηρεσίες του προγράμματος δίνοντας προθεσμία επιβεβαίωσης της κράτησης και γνωστοποιώντας την πολιτική ακύρωσης.  

 

Μεταξύ δε των δύο συμβαλλόμενων μερών (του γραφείου μας L.P. HONEYMOON PROJECT CONSULTANCY SERVICES και του πελάτη) θα υπογράφεται Σύμβαση Ταξιδιού στην οποία θα αναγράφονται οι όροι συμμετοχής του πελάτη. Απαραίτητη προϋπόθεσή για την έκδοση του πακέτου η υπογραφή της Σύμβασης Ταξιδιού από πλευράς του πελάτη με υπογραφή και ημερομηνία αποδοχής των όρων συμμετοχής.  

 

Μέχρι την λήξη της προθεσμίας θα πρέπει να έχει καταβληθεί στον τραπεζικό μας λογαριασμό το ποσό το οποίο ζητείται (προκαταβολή ή εξόφληση). Με την πλήρης εξόφληση του πακέτου, το γραφείο θα προβεί στην έκδοση και αποστολή του πακέτου. 

General Terms of Participation

 

Please read the following General Terms carefully before booking for one of our organized trips. Participation in any organized trip of our office presupposes a careful study of the program and means the unconditional acceptance of the General Terms of Participation.

 

For your participation in the trip, the necessary condition is that the expiration of the passports is greater than 6 months from the day of departure.

 

The reservation is made only after an advance payment within 24 hours which is set at 40% € per reservation. If no deposit is made, the reservation is considered invalid. Confirmation of the reservation is made within 48 hours.

 

To make a reservation, you must send a clear photocopy of the customer's passport. If you do not provide it, any error in the ticket name will be your own responsibility. The validity of the passport is the responsibility of the traveler.

 

The customer should request a booking in writing (by email) for the package that is interested, and our office must also respond in writing by announcing the detailed program with the hotels selection and the services of the program, giving a deadline for confirmation of the reservation and inform clients for the cancellation policy.

 

Between the two parties (of our office L.P. HONEYMOON PROJECT CONSULTANCY SERVICES and the customer) a Travel Agreement will be signed in which the terms of participation of the customer will be indicated. Prerequisite for the issuance of the package is the signing of the Travel Agreement by the customer with a signature and date of acceptance of the terms of participation.

 

Within the deadline given, the amount requested (advance payment or pre-payment) must be deposited to our our bank account. With the full payment of the package, the office will proceed with the issuance and deliver of the package.