Περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμος

 

Έντυπο βασικών πληροφοριών σε περίπτωση συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών του περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμου, όταν οι συμβάσεις συνάπτονται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου (εκτός από μεταφορέα που πωλεί εισιτήριο μετ’ επιστροφής) και του ταξιδιώτη.

 

Να σημειωθέι ότι για τους παρόντες γενικούς όρους και αναφορικά με το Άρθρο 2 (α) «συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός» σημαίνει την αγορά τουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το ίδιο ταξίδι ή τις ίδιες διακοπές, που δεν αποτελούν πακέτο, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη χωριστών συμβάσεων με τους παρόχους των επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αν ο έμπορος διευκολύνει:

 

(α) στο πλαίσιο μιας και μόνον επίσκεψης ή επαφής με το σημείο πώλησής του, τη χωριστή επιλογή και χωριστή πληρωμή κάθε ταξιδιωτικής υπηρεσίας από τους ταξιδιώτες, ή (β) με στοχευμένο τρόπο, την προμήθεια τουλάχιστον μιας πρόσθετης ταξιδιωτικής υπηρεσίας από άλλον έμπορο όταν η σύμβαση με τον έμπορο αυτόν, συνάπτεται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες μετά την επιβεβαίωση κράτησης της πρώτης ταξιδιωτικής υπηρεσίας:

 

Ως εκ τούτου: Εάν, μετά την επιλογή και την πληρωμή για μία ταξιδιωτική υπηρεσία, κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες για το ταξίδι ή τις διακοπές μέσω του γραφείου μας L.P.HONEYMOON PROJECT CONSULTANCY SERVICES, ΔΕΝ απολαύετε των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τα πακέτα σύμφωνα με τον περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμο. Συνεπώς, το γραφείο μας L.P.HONEYMOON PROJECT CONSULTANCY SERVICES δεν θα είναι υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση αυτών των επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση προβλήματος, μπορείτε να απευθυνθείτε στο σχετικό πάροχο υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης ή επαφής με το γραφείο μας L.P.HONEYMOON PROJECT CONSULTANCY SERVICES, αυτές θα αποτελέσουν μέρος ενός συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού. Στην περίπτωση αυτή η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ έχει εξασφαλίσει, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία, προστασία για την επιστροφή των ποσών που καταβάλατε στο γραφείο μας L.P.HONEYMOON PROJECT CONSULTANCY SERVICES για υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν λόγω αφερεγγυότητας του γραφείου μας L.P.HONEYMOON PROJECT CONSULTANCY SERVICES. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι με βάση την προστασία αυτή δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του σχετικού παρόχου υπηρεσιών.

 

Το γραφείο μας L.P.HONEYMOON PROJECT CONSULTANCY SERVICES έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας με την ΥΔΡΟΓΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.[η οντότητα που παρέχει την προστασία κατά της αφερεγγυότητας, π.χ. ACTA ή ασφαλιστική εταιρεία με τον οποίο ο διοργανωτής συνήψε σύμβαση παροχής εγγύησης]. Οι ταξιδιώτες δύνανται να επικοινωνήσουν με την οντότητα αυτή ή, κατά περίπτωση, με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (Αγαπήνορος 2, Μέγαρο ΙΡΙΣ, 1421 Λευκωσία, τηλ. +357 22 200900, ηλεκτρονική διεύθυνση: ccps@mcit.gov.cy), αν δεν παρέχονται οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες εξαιτίας αφερεγγυότητας του γραφείου μας L.P.HONEYMOON PROJECT CONSULTANCY SERVICES.

 

Σημείωση: Αυτή η προστασία έναντι αφερεγγυότητας δεν καλύπτει συμβάσεις με άλλα μέρη πλην του γραφείου μας L.P.HONEYMOON PROJECT CONSULTANCY SERVICES που μπορούν να εκτελεστούν παρά την αφερεγγυότητα του γραφείου μας L.P.HONEYMOON PROJECT CONSULTANCY SERVICES.

 

Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τη σχετική Νομοθεσία Ο περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμος του 2017 (186(I)/2017): http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2017_1_186/index.html